Regulamin

Regulamin z dn. 27.01.2020 r. zawiera:

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin internetowej sprzedaży biletów (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy internetowej sprzedaży biletów wstępu do atrakcji turystycznej "Niewidzialny Dom" zlokalizowanej przy ul. Strumykowej 5 w Toruniu (87-100) (zwane dalej „Niewidzialny Dom”).

 1. Zakup biletów wstępu do Niewidzialny Dom możliwy jest na stronie internetowej pod adresem www.niewidzialnydom.pl w zakładce „Kup bilet” wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Internetowa sprzedaż biletów wstępu do Niewidzialny Dom obejmuje osoby indywidualne.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Szczegółowy cennik, rodzaje biletów, informacja o przysługujących zniżkach oraz godzinach otwarcia Niewidzialny Dom, regulamin zwiedzania, dostępne są na stronie internetowej atrakcji www.niewidzialnydom.pl w zakładce „Regulamin”.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem prowadzone są za pośrednictwem Przelewy24 operatora płatności PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań ( NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 )
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć opcję „Tak, chcę otrzymać fakturę VAT” w systemie rezerwacji oraz podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, tj. pełna nazwa instytucji, adres oraz NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 7. Wejście do Niewidzialny Dom odbywa się w terminach i godzinach wybranych i wskazanych na bilecie. Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia do atrakcji "Niewidzialny Dom".
  Bilet nie wykorzystany w wyznaczonym terminie traci swoją ważność.
 8. Uprawnieni pracownicy "Niewidzialny Dom" mają prawo weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do nabycia biletów zniżkowych ( legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny, itp.).
 9. Bilety wstępu do atrakcji "Niewidzialny Dom" zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 10. Zakupu biletu może dokonać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

II. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa Biletów

 1. Rezerwacji telefonicznej dokonać można pod numerem: +48 519 434 51
 2. Rezerwacji mailowej dokonać można pod adresem: rezerwacje@niewidzialnydom.pl;
 3. Zarezerwowane Wydarzenie należy opłacić w Kasach Atrakcji najpóźniej w terminie rozpoczęcia Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja ulega automatycznej anulacji.

III. Zakup Biletów indywidualnych i grupowych online

 1. Zakupu Biletów indywidualnych i grupowych, można dokonywać online za pośrednictwem Modułu Sprzedaży Biletów.
 2. Aby zakupić Bilet za pośrednictwem Modułu, należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia Biletu.
 3. Przy zakupie Biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 4. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy24.pl.
 5. Bilety pozostają własnością Niewidzialny Dom do czasu odnotowania przez Niewidzialny Dom potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Zamawiającego.
 6. Zapłata niepotwierdzona przez bank Zamawiającego w ciągu 60 minut od momentu złożenia Zamówienia powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
 7. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – firmę PayPro SA, właściciela portalu www.przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.przelewy24.pl.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż Biletów w zakresie Zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania wybrać opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z pkt. 5 Bilet zostanie przesłany w formie załącznika PDF na adres email podany przez Zamawiającego. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z Zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny.
 11. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w Wydarzeniu. W przypadku Biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.
 12. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Niewidzialny Dom, o ile bilety na wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.

IV. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów online oraz rezerwowania biletów telefonicznie lub mailowo oraz jakości usług świadczonych przez Niewidzialny Dom, wysyłając maila na adres: rezerwacje@niewidzialnydom.pl lub pisząc do Niewidzialny Dom na adres ul. Strumykowa 5, Toruń (87-100), z dopiskiem Reklamacja – Biuro Rezerwacji, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zakupu Biletu.
 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać:
 3. -czego dotyczy reklamacja;
 4. -podać nr Zamówienia;
 5. -podać przyczynę reklamacji.
 6. Niewidzialny Dom nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
 7. Niewidzialny Dom nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
 8. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Niewidzialny Dom w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Niewidzialny Dom reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Niewidzialny Dom poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Niewidzialny Dom nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

V. Zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Niewidzialny Dom, Niewidzialny Dom przyjmować będzie zwroty Biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Niewidzialny Dom, mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Niewidzialny Dom.
 3. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie na Bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niewidzialny Dom przetwarza dane osobowe Uczestników (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy/usługi), zgodnie z poniższym:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Niewidzialny Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-240 przy ul. Grunwaldzkiej 123A, KRS 0000387729, NIP 9562290568, Regon 340917376
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Niewidzialny Dom wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Uczestnicy mogą skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail: rezerwacje@niewidzialnydom.pl lub pisemnie na adres siedziby Niewidzialny Dom, wskazany w pkt 1).
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży biletu (podstawa art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy
  Niewidzialny Dom będzie przetwarzać następujące kategorie danych:  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,.
 5. Odbiorcy danych
  Niewidzialny Dom może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom: zleceniobiorcy/wykonawcy, z których usług Niewidzialny Dom korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych (obsłudze informatycznej wspomagającej proces sprzedaży, fotografom, producentom audio-video).
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Niewidzialny Dom nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE.
 7. Okres przechowywania danych
  Niewidzialny Dom przechowuje dane osobowe maksymalnie do 10 lat.
 8. Prawa Uczestników
  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
  Niewidzialny Dom nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Uczestników.
 10. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
  Podawanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. W wypadku braku ich podania, Niewidzialny Dom może odmówić zawarcia umowy.

 

Polityka Prywatności